Kullanıcı Sözleşmesi – Gizlilik Politikası 

 1. Taraflar

İşbu sözleşme Uygulama dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır. Arazen Soft ile Arazen uygulamasında kullanıcı olmaya elektronik olarak onay veren “Kullanıcı” arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

“UYGULAMA”: Arazen isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.)

“Kullanıcı”: Uygulamadan Arazen Soft tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

“Kullanıcı”: Arazen uygulamasına kullanıcı olan ve “Uygulama” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Kullanıcılık”: “Uygulama”nın ilgili bölümlerinden “Kullanıcı” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Uygulamaya” kullanıcı olmak için gerekli olan kullanıcılık formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması “Arazen Soft” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcılık işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Kurumsal Kullanıcı”: Arazen uygulamasına kullanıcı olan ve “Uygulama” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:

İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride Arazen Soft tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Portal içinde yer alan kullanıma, kullanıcılığa ve hizmetlere ilişkin Arazen Soft tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANIM KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER :

 • “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Uygulama” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Uygulama” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “Arazen Soft”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • “KULLANICI” “UYGULAMA” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, konum bilgilerini, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • “Uygulama”, “Kullanıcı”lar tarafından “Arazen Soft veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “Arazen Soft”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “Arazen Soft”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Arazen Soft”un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
 • “Arazen Soft”, “Kullanıcı” ve “Kullanıcı” lerin bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “Arazen Soft” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Uygulama”nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Uygulama’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Arazen Soft’un işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
 • “Kullanıcı”lar ve “Kullanıcı” lar “Uygulama” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Arazen Soft”un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • “Uygulama” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Arazen Soft”un “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Arazen Soft”un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • “Arazen Soft”, “Kullanıcı”ların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “UYGULAMA ARAYÜZÜ”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Arazen Soft” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Arazen Soft” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Arazen Soft’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • “UYGULAMA”nın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, “UYGULAMA”nın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “UYGULAMA”ya erişim sağlanmaya çalışılması, “UYGULAMA” üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, “UYGULAMA”daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “Arazen Soft”un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “Arazen Soft”, “Kullanıcı”yı ve “Kullanıcı”yi yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
 • “UYGULAMA”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “Arazen Soft”un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir. • Arazen Soft, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Arazen Soft tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

Bireysel Kullanıcılık Sözleşmesi :

Taraflar

İşbu Bireysel Kullanıcılık Sözleşmesi (bundan böyle “Kullanıcılık Sözleşmesi” olarak anılacaktır); Arazen uygulamasına kullanıcı olmak için işbu Kullanıcılık Sözleşmesi ile Uygulamada yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Kullanıcı” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Tanımlar

“UYGULAMA”: Arazen Soft isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.)

“Kullanıcı”: Uygulamadan Arazen Soft tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır. )

“Kullanıcı”: Arazen uygulamasına kullanıcı olan ve “Uygulama” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Kullanıcılık”: “Uygulama”nın ilgili bölümlerinden “Kullanıcı” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Uygulamaya” kullanıcı olmak için gerekli olan kullanıcılık formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması “Arazen Soft” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcılık işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Kurumsal Kullanıcı”: Arazen uygulamasına kullanıcı olan ve “Uygulama” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

“Kullanıcılık Sözleşmesi”: “UYGULAMA”da yer alan şartlar ve koşullar ile kullanıcının “Kullanıcılık Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, “UYGULAMA”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“Arazen Soft Kullanıcılık Hesabı”: “Kullanıcı”nın “UYGULAMA” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Kullanıcılık”la ilgili konularda “Arazen Soft”a talepte bulunduğu, “Kullanıcılık bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “TELEFON NUMARASI” ve “ŞİFRE” ile “Uygulama” üzerinden eriştiği “Kullanıcı”ye özel uygulama sayfaları bütünü.

“Arazen Soft Hizmetleri” : “UYGULAMA” içerisinde “Kullanıcı”nin işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Arazen Soft” tarafından sunulan uygulamalardır. “Arazen Soft”, “UYGULAMA” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Kullanıcı”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “UYGULAMADAN”dan “Kullanıcı”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “UYGULAMA”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “UYGULAMA”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Arazen Soft Arayüzü” : Arazen Soft ve “Kullanıcı”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar ve “Kullanıcıler” tarafından görüntülenebilmesi ve “Arazen Soft Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar ve “Kullanıcıler”tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Arazen Soft”ya ait olan tasarımlar içerisinde “UYGULAMA” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren Uygulama sayfaları.

“Arazen Soft Veritabanı” : “UYGULAMA” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Arazen Soft”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Kullanıcılık Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı:

İşbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”nin konusu, “Uygulama”da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Kullanıcılık Sözleşmesi” ve “Uygulama” içerisinde yer alan kullanıma, kullanıcıliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “Arazen Soft” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Uygulama” içinde yer alan kullanıma, kullanıcıliğe ve hizmetlere ilişkin “Arazen Soft” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılık Şartları

“Uygulama”ya kullanıcı olabilmek için reşit olmak ve “Arazen Soft” tarafından işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak kullanıcılıkten uzaklaştırılmamış, kullanıcıliği askıya alınmamış veya kullanıcılıkten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

“Arazen Soft” “KULLANICI”lerden iki kez konum almaktadır.”KULLANICI” kayıt olurken işaretlediği konumu diğer “KULLANICI”ler ile paylaşmayı kabul eder.

“Arazen Soft”un ikinci aldığı konum diğer “KULLANICI”ler ile arasındaki mesafeyi anlık olarak hesaplayabilmek ve “Arazen Soft”un “ARAMA SONUÇLARI” ekranında sayısal olarak göstermesidir.

“KULLANICI” uygulamanın konumuna erişebileceğini kabul eder.

“Arazen Soft” kullanıcının anlık konumlarını 3. Kişilerle paylaşmayacağını beyan eder.

“Arazen Soft” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Kullanıcı”nin “Kullanıcılık”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. “Uygulama”da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Kullanıcı”ıin”Arazen Soft” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri kullanıcıliğe son verme veya kullanıcıliği geçici durdurma hallerindendir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

“Kullanıcı”nin Hak ve Yükümlülükleri

“Kullanıcı”, “UYGULAMA”da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Kullanıcılık Sözleşmesi” hükümleri ile “UYGULAMA”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

“Kullanıcı”, “Arazen Soft”un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Kullanıcı”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “Arazen Soft”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“Kullanıcı”ıin“UYGULAMA” üzerinde oluşturduğu profil sayfası,kişisel bilgileri,fotoğraf galerisi,video galerisi,hizmetleri,ürünleri ,oluşturmuş olduğu anahtar kelimeleri vs. bilgilerinin doğruluğundan “Kullanıcı” sorumludur ve her ne sebepten olursa olsun “Arazen Soft” sorumlu değildir ve tutulamaz.

Anahtar Kelime Oluşturma:“Kullanıcı” kendi alnıyla ilgili kategorisinde yaptığı işi,sattığı ürünü veya verdiği hizmetleri anlatmak için oluşturmuş olduğu kelime ve/veya kelimeler grubudur. Bu anahtar kelimeleri oluştururken “Arazen Soft” tarafından kabul edilmeyen ve yasaklanmış (Örnek: Erotik çağrışım yapan ve/veya anımsatan kelimeler gibi.) kelime ve/veya kelime gruplarını giremez. “Arazen Soft ”Bu kuralın ihlali gerçekleştiği taktirde “Kullanıcı”ıinkullanıcılık durumunu geçici olarak durdurma ve bu kuralın tekrar ihlal edilmesi durumunda ise süresiz kullanıcılığını iptal etme yetkisine sahiptir. https://www.artinsystems.com/bize-ulasin adresinden kullanıcıliğinizi aktif etmek için gerekli işlemleri uygulamanız gerekmektedir.

“Kullanıcı”ların, “Arazen Soft Kullanıcılık Hesabı”na girişte kullandıkları “TELEFON NUMARASI” ve “ŞİFRE”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Kullanıcı”lerin ve/veya “Arazen Soft”un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Kullanıcı” sorumludur.

“Kullanıcı”, “UYGULAMA” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “UYGULAMA” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Arazen Soft”, “Kullanıcı” tarafından “Arazen Soft”ya iletilen veya “UYGULAMA” üzerinden “Kullanıcı” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

“Kullanıcı”, “Arazen Soft”un yazılı onayı olmadan işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”ni veya bu “Kullanıcılık Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

“Kullanıcı” hukuka uygun amaçlarla “UYGULAMA” üzerinde işlem yapabilir. “Kullanıcı”nın, “UYGULAMA” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. “Kullanıcı”, “Arazen Soft”un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “UYGULAMA” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “UYGULAMA”ya yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Kullanıcı”nın işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “UYGULAMA” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Arazen Soft” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

“Arazen Soft”, “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “Arazen Soft”un belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Arazen Soft” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Arazen Soft” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Arazen Soft”un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

“Kullanıcı”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “Arazen Soft”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “Arazen Soft”yı ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“Arazen Soft”un Hak ve Yükümlülükleri:

“Arazen Soft”, işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Arazen Soft Kullanıcılık Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Arazen Soft” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

“Arazen Soft”, “UYGULAMA”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Kullanıcı”ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “UYGULAMA” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Arazen Soft”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Kullanıcı”lar, “Arazen Soft”un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “Arazen Soft” yapabilir. “Arazen Soft” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

“UYGULAMA” üzerinden, “Arazen Soft”un kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Kullanıcı”lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “Arazen Soft” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “UYGULAMA” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Arazen Soft”un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

“Arazen Soft”, “UYGULAMA”nın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Kullanıcılık Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “Arazen Soft” bu mesaj ve içeriği giren “Kullanıcı”nin kullanıcılığına herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

“Arazen Soft”un, ” Arazen Soft ” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Kullanıcı”lar ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. “Arazen Soft” geliştiricisi olan “ART-IN YAZILIM AR-GE” uygulamadan hiçbir hak talep edemez ve uygulamanın kullanımından doğacak herhangi bir aksaklık veya sorundan sorumlu tutulamaz.

Gizlilik Politikası

“Arazen Soft “Kullanıcı”lara ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

“Arazen Soft”, “Kullanıcılık Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Kullanıcı” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, UYGULAMA içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kullanıcı” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda “Arazen Soft” UYGULAMA süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “Arazen Soft”un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “Arazen Soft”un belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları

“Kullanıcı”ler, “Arazen Soft”un hizmetlerini, “Arazen Soft” bilgilerini ve “Arazen Soft”un telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Arazen Soft”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Uygulama Kullanım Koşulları” dâhilinde “Arazen Soft” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Arazen Soft”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Arazen Soft” işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Arazen Soft” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Arazen Soft”tan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Arazen Soft”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

“Kullanıcılık Sözleşmesi” Değişiklikleri

“Arazen Soft”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “UYGULAMA”da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “UYGULAMA”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”, “Kullanıcı”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

“Arazen Soft” Kayıtlarının Geçerliliği

“Kullanıcı”, işbu “Kullanıcılık Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda “Arazen Soft”un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,”Arazen Soft”i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yürürlük

İşbu “Kullanıcılık Sözleşmesi” ve “Kullanıcılık Sözleşmesi”yle “UYGULAMA”da yer alan kurallar ve şartlar, “Kullanıcı”nın elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Kullanıcılık Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Yukarıda belirtilen kurallar size uygun gelmiyorsa lütfen bu uygulamayı kullanmayınız.